Assessing the technology and research activities of young lecturers at Ho Chi Minh City University of Education

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH

Tóm tắt:

Bài báo đề cập đến việc đánh giá hoạt động khoa học - công nghệ của giảng viên trẻ và xem xét việc đánh giá này như một biện pháp quan trọng, cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Việc đánh giá hoạt động khoa học - công nghệ giảng viên cần được xem xét một cách khách quan, toàn diện như một yêu cầu trọng yếu. Việc xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, tương ứng với thang điểm đánh giá phù hợp với từng tiêu chí là công tác quan trọng đảm bảo sự công bằng, ghi nhận đúng năng lực và sự đóng góp của giảng viên trong hoạt động khoa học - công nghệ.

Từ khóa: hoạt động khoa học - công nghệ; đánh giá; đánh giá hoạt động khoa học - công nghệ; giảng viên; hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học.

Abstract:

The paper presents the assessment of the technology and research activities of young lecturers and considers it an important and urgent way to enhance the effectiveness of scientific research by the lecturers at Ho Chi Minh City University of Education in the current period. It is very necessary to regard the comprehensive and objective evaluation of the academic staff’s technology and reseach performance as the essential demand. The development and completion of the evaluation criteria, corresponding to an evaluation scale of each criterion are an important task to ensure fairness and the appropriate recognition of lecturers’ capacity and contribution to technology and research activities.

Keywords: technology and research; assessment; assessment of technology and research; lecturers; effectiveness of scientific research.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng