French Colonialists’ tricks to use the railway line of Kunming – Lao Cai – Ha Noi – Hai Phong

THỦ ĐOẠN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRONG VIỆC SỬ DỤNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT CÔN MINH – LÀO CAI – HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Tóm tắt:

Tuyến đường sắt Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, là tuyến đường sắt mà thực dân Pháp xây dựng từ đầu thế kỉ XX. Trong suốt chiều dài tồn tại của tuyến đường sắt này cho đến khi thực dân Pháp phải rút lui khỏi Việt Nam năm 1954, tuyến đường sắt này thực sự đã đóng góp rất lớn cho công cuộc khai thác bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp đối với Việt Nam. Nó tạo ra những lợi nhuận kếch xù cho tư bản Pháp. Ngoài mục đích kinh tế, tuyến đường sắt này còn có ý nghĩa chiến lược đối với Pháp là cầu nối để Pháp vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam với những vùng tô giới của Pháp ở Trung Quốc. Đặc biệt, năm 1946, để một lần nữa quay trở lại miền Bắc Việt Nam, Pháp đã nhượng tuyến đường sắt huyết mạch nối một số tỉnh miền Bắc Việt Nam với Côn Minh – Trung Quốc cho Tưởng. Đây là một thủ đoạn chính trị, ngoại giao. Sự đổi chác của hai bên đã đưa Việt Nam vào một tình thế rất khó khăn, buộc Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh phải có đối sách ngoại giao phù hợp.

Từ khóa: tuyến đường sắt; thực dân Pháp

Abstract:

The railway line Kunming – Lao Cai – Ha Noi – Hai Phong is the one which was built by the French Colonialists at the beginning of the 20th century. Not until 1954 when the French colonialists withdrew from Vietnam, the railway line made great contributions to the exploitation of the Vietnamese colony, which brought back big profits to the French capitalists. In addition to the economic benefits, the railway line had the strategic significance; it was the medium to exchange goods between Vietnam and French concessions in China. Especially, in 1946, in order to be back to Vietnam, the French assigned the railway line to Chiang Kai-shek. This political diplomatic trick put Vietnam in a very difficult situation, requiring President Ho Chi Minh and the Party to have the appropriate diplomatic policy.

Keywords: railway line; the French capitalists

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng