Researching on sustainable tourism development at the coastal area in DaNang city

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở DẢI BỜ BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Tóm tắt:

Phát triển du lịch bền vững là xu thế chung của phát triển du lịch toàn cầu. Đặc biệt Thành phố Đà Nẵng với đường bờ biển kéo dài 70km, chạy dọc từ đèo Hải Vân đến điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng Ngũ Hành Sơn tạo thành một đường vòng cung bao quanh thành phố. Vì vậy để phát triển du lịch ở Thành phố Đà Nẵng một cách bền vững, thì việc nghiên cứu đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch ở dải bờ biển Thành phố Đà Nẵng là rất cần thiết, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo cân đối hài hòa cả ba mặt lợi ích: kinh tế - xã hội - môi trường đồng thời đẩy mạnh phát triển du lich ở Thành phố Đà Nẵng

Từ khóa: Thành phố Đà Nẵng; du lịch bền vững; bờ biển.

Abstract:

Sustainable tourism development is the trend of global tourism development. Especially, Danang has a 70km long coastline, running from the Hai Van Pass to the famous Marble Mountain and creating an arc around the city. So to develop tourism in Da Nang City in a sustainable way, researching the potential and reality of tourism development in the coast area of Danang city is very necessary, thereby making suggestions to ensure the harmonious balance of all three aspects: economy - society - environment and promote the development of tourism in Da Nang City.

Keywords: Danang city; sustainable tourism; coast

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).2018130-06-18
214(01) - 20155031-03-15
313(04) - 201410220-12-14
411(02) - 20143020-06-14
511(02) - 20141520-06-14
68(03) - 20136115-10-13
71(1) - 20112215-11-11