Some formation features of nam an village in the 17th century

LÀNG NAM AN: Quá TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TÍN NGƯỠNG ĐẶC TRƯNG VÙNG BIỂN TRUNG TRUNG BỘ
Tác giả: Phan Văn Thiệu,

Tóm tắt:

Nằm trong bối cảnh quá trình Nam tiến của người Việt, các làng xã người Việt được thành lập ở Đà Nẵng. Làng Nam An nằm bên bờ Đông sông Hàn (Đà Nẵng) được thành lập vào thế kỷ XVII. Sự hình thành của làng Nam An cùng với các làng xã xung quanh đã tạo nên sự phát triển mới cho vùng Đông sông Hàn. Tuy đây không phải là làng thành lập sớm, nhưng Nam An lại mang đậm sắc thái của làng quê vùng ven sông biển ở Đà Nẵng.

Từ khóa: làng xã; Nam tiến; tín ngưỡng; Nam An; Đà Nẵng

Abstract:

Vietnamese villages were formed in the context of the Southward march of some Vietnamese people. Nam An Village was established in the 17th centruy along the banks of Han River in Da Nang Province. The birth of Nam An Village and surrounding villages has created a new development for the Eastern area of Han River. Although Nam An is not the first village here, it’s provided with deep characteristics of a riverside or coastal countryside in Da Nang Province.

Keywords: village; Southward march; belief; Nam An; Da Nang

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
13(02) - 20128115-08-12