The idea of state mechanism of Phan Chau Trinh and its significance in building the state of law

TƯ TƯỞNG VỀ CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC CỦA PHAN CHÂU TRINH VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HIỆN NAY
Tác giả: TS. Trần Mai Ước,

Tóm tắt:

Phan Châu Trinh (1872 - 1926) - người đứng đầu phong trào Duy Tân, với tư tưởng về cơ chế nhà nước của mình, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển của dân tộc vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Bài viết đi vào tiếp cận nội dung chủ yếu trong tư tưởng về cơ chế nhà nước của Phan Châu Trinh trên các khía cạnh: mẫu nhà nước lý tưởng cho Việt Nam, về vai trò của luật pháp. Từ đó, nêu lên ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay.

Từ khóa: Phan Châu Trinh; nhà nước; chính trị; tư tưởng; luật pháp; pháp quyền

Abstract:

Phan Chau Trinh (1872 - 1926) - the leader of the Duy Tan movement, with his idea about state mechanisms and management, he left bold mark in the development of national history in the late nineteenth century and early twentieth century. This article analyzes main content of the idea about the state mechanism and management of Phan Chau Trinh in some aspects: the ideal model of State in Vietnam, the role of law. From which, highlighting its significance in building the state of law.

Keywords: Phan Chau Trinh; state; political; thought; law; state of law

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
15(04) - 20129815-12-12