Virtual tour: useful testing of students of Vietnamese studies (cultural tourism)

DU LỊCH ẢO QUA MÔN HỌC: THỬ NGHIỆM HỮU ÍCH CỦA SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC (VĂN HÓA DU LỊCH)

Tóm tắt:

Du lịch ảo là một khái niệm chỉ du lịch hư cấu xuất hiện trong những năm gần đây, thể hiện một hoạt động giữa thư giãn và du lịch tại nhà, mang tính chủ động cao từ phía người có nhu cầu. Đối với sinh viên ngành Việt Nam học, văn hóa du lịch, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, hình thức du lịch ảo đã được sinh viên tiếp cận thông qua các hình thức tạo “sản phẩm du lịch” do chính các bạn sáng tạo ra như làm tờ rơi, dựng phim ngắn … Bài viết này nhấn mạnh đến các trải nghiệm thú vị mà các bạn sinh viên có được trong quá trình tạo dựng sản phẩm, một hình thức du lịch ảo mới mẻ, được thực hành thông qua môn học.

Từ khóa: du lịch; Việt Nam học; sản phẩm du lịch; hư cấu; thư giãn

Abstract:

Virtual Tour is a form of fictitious travel appearing in recent years, its shows a relationship between the leisure and tourism at home, the intiative of the tourists. Students who are stuying the branch of Vietnamese Studies (Culture – Tourism) at Da Nang University of Education approach this form with creating “tourism products” such as leaflets, short film, clip… This paper emphasizes the enjoyable practical experiences which students achieved while creating their products, a new form of tourism and the way of practice through this subject.

Keywords: tourism; Vietnamese Studies; tuorism products; fictitious; leisure

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 20152025-09-15
212(03) - 2014820-09-14