History textbooks – the reason makes students be afraid of history

SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ - NGUYÊN NHÂN HỌC SINH SỢ HÃI MÔN LỊCH SỬ
Tác giả: Đỗ Bang,

Tóm tắt:

Khoảng 10 năm trở lại đây, sự sa sút, thờ ơ và sợ sệt trong việc dạy và học Lịch sử là vấn đề nóng trong giáo dục phổ thông. Nhiều hội nghị khoa học, nhiều chuyên gia giáo dục Lịch sử đã bàn bạc, thảo luận nhằm tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự xuống cấp này. Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, các nhà giáo dục Lịch sử có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết và trên cơ sở so sánh với sách giáo khoa môn học khác, bài viết khẳng định sách giáo khoa Lịch sử là nguyên nhân hàng đầu làm học sinh sợ học Lịch sử hiện nay.

Từ khóa: sách giáo khoa Lịch sử; đề cương môn Lịch sử; dạy học Lịch sử; dạy học Lịch sử ở trường phố thông; môn phụ

Abstract:

During ten years, the decline, the neglect and the fear in teaching and learning History at high school is an urgent problem. At some scientific conferences, experts of History education have discussed in order to discover the reason and the solution aiming at overcoming this decline. Basing on the ideas of experts, the experienced and confidential History educators as well as the comparison with the other textbooks, this paper affirms that History textbooks is the main reason making students afraid of learning Hisrory

Keywords: History textbooks; teaching History; teacing History at high school; subsidiary subjects

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng