The quality of the universities of education in VietNam in the context of globalization – requests and innovation orientations

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Ở ViỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA - NHỮNG YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI.

Tóm tắt:

Thực tế đã chứng minh rằng: giáo dục luôn là bệ phóng cho sự phát triển của hiện tại và tương lai. Muốn giáo dục phát triển thì trước hết chúng ta phải đặc biệt chú trọng đến các trường Sư phạm – nơi đào tạo ra đội ngũ giáo viên về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng vấn đề là phải làm sao nâng cao chất lượng đào tạo để nhanh chóng thích ứng với điều kiện, khả năng cũng như nhu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế? Đó cũng chính là nội dung cơ bản mà người viết tập trung hướng đến

Từ khóa: giáo dục, toàn cầu hóa, Việt Nam, đổi mới.

Abstract:

In practice, education is a launch pad for development of the present and future. To develop education, we must pay attention more on the universities of education where teachers are trained for all aspects of social life. How to improve the quality of training of the universities of education in Vietnam today? This is the basic issue that I want to clarify in my article.

Keywords: education, globalization, Vietnam, innovation

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
18(03) - 20133815-10-13
26(01) - 20133815-03-13
34(03)- 20125715-09-12
43(02) - 20126815-08-12