The necessity of aptitude psychology in the training program for students at universities of education

SỰ CẦN THIẾT CỦA HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC NĂNG KHIẾU TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Tác giả: Phí Thị Hiếu,

Tóm tắt:

Vấn đề phát hiện, giáo dục và bồi dưỡng nhân tài nói chung, học sinh có năng khiếu nói riêng từ lâu đã thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Ở nước ta, hệ thống trường chuyên, lớp chọn dành cho học sinh có năng khiếu đã tồn tại cách đây hơn 40 năm. Tuy nhiên, việc giáo dục học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu còn tồn tại nhiều bất cập, mâu thuẫn và lúng túng. Sự thiếu vắng những tài liệu và nghiên cứu khoa học về năng khiếu và trẻ em có năng khiếu là một trong những nguyên nhân của thực trạng trên. Do đó, sinh viên trong các trường Đại học Sư phạm phải được trang bị kiến thức về tâm lý học năng khiếu bởi họ sẽ là lực lượng chính trong công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu sau này.

Từ khóa: năng khiếu; tâm lý học năng khiếu; sinh viên; đại học sư phạm; giáo dục

Abstract:

Discovering, educating and nurturing talents in general, gifted students in particular have long attracted the attention of the whole society. In our country, the system of schools and classes for gifted students has existed for more than 40 years. However, the education of gifted students has remained insufficient, contradictory and confused. The lack of documents and researches on aptitude and gifted children is one of the causes of the situation. Therefore, students in universites of education must be equipped with knowledge of aptitude psychology because they will be the major force in the process of detecting, training and fostering talented students in the future.

Keywords: aptitude; aptitude psychology; students; university of education; education

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng