Climate change education through geography in high schools

GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tóm tắt:

Ngày nay, biến đổi khí hậu đã và đang là mối quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới. Sự tàn phá của thiên tai ngày càng trở nên nghiêm trọng và là nguy cơ đe dọa sự sống của con người. Tuyên truyền về biến đổi khí hậu là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của toàn xã hội trong đó có trách nhiệm của ngành giáo dục. Trong các môn học ở trường phổ thông, môn địa lý có những ưu thế để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quan trọng này. Bài viết trao đổi các nội dung và phương pháp giáo dục biến đổi khí hậu qua môn địa lý ở trường trung học phổ thông.

Từ khóa: khí hậu; biến đổi; thiên tai; nghiêm trọng; ưu thế

Abstract:

Nowadays, climate change has been an urgent problem and received much attention from all countries in the world. Natural disasters are increasingly devastative and become visible risks to human life. Propagation of climate changes is the responsibility of all administration levels, sectors, and the whole society, especially the education sector. Among subjects in high schools, geography has specific advantages to conduct this critical education mission. This paper discusses about contents and methods of climate change education through geography in high schools.

Keywords: climate; change; natural disasters; devastative; advantages

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
111(02) - 20147520-06-14