Using experimental exercises in experimental methods in teaching physics at high school

SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tóm tắt:

Phương pháp thực nghiệm là một trong những phương pháp được sử dụng khá phổ biến trong dạy học vật lí ở trường phổ thông hiện nay. Việc sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học vật lí đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Bài tập thí nghiệm vật lí là một phương tiện để dạy học, do đó tùy theo mục đích, nội dung và phương pháp dạy học mà bài tập thí nghiệm có thể được sử dụng theo các hình thức khác nhau. Trong khuôn khổ của bài báo, chúng tôi tập trung đề cập đến việc sử dụng bài tập thí nghiệm theo phương pháp thực nghiệm trong dạy học vật lí hiện nay và giới thiệu tiến trình xây dựng một bài dạy học theo phương pháp này với sự hỗ trợ của bài tập thí nghiệm.

Từ khóa: phương pháp thực nghiệm; dạy học Vật lý; bài tập thí nghiệm

Abstract:

Experimental method is a quite common method used in teaching physics at high school now. Using experimental methods in the teaching physics has promote students’ being active, proactive, creative in learning. Physics experimental exercises are a means of teaching, so depending on the purpose and methods of teaching they can be used in different forms. This paper refers to the use of experimental exercises according to the experimental methods of teaching physics at present and introduces the process of building a lecture plan based on this method with the assistance of experimental exercises.

Keywords: experimental method; teaching Physics; experimental exercise

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
129B(03).20181730-09-18
229A(03).20189530-09-18
327(01).201810030-03-18
426(05).201710130-12-17
525(04).20178530-12-17
621(04).20169930-12-16
711(02) - 20149420-06-14
811(02) - 201411020-06-14
910(01) - 20147815-04-14
108(03) - 201311315-10-13
118(03) - 201311315-10-13
125(04) - 201212215-12-12
135(04) - 201212215-12-12
144(03)- 201212115-09-12
154(03)- 201211415-09-12
162(01) - 201212315-03-12
171(1) - 201112615-11-11