The factors affect to performance of scheduling algorithms in obs network

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU NĂNG THUẬT TOÁN LẬP LỊCH TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG OBS
Tác giả: Phạm Trung Đức,

Tóm tắt:

Trong mạng chuyển mạch chùm quang khi một gói điều khiển đến một nút lõi, một giải thuật lập lịch được thực hiện để ấn định chùm chưa được lập lịch lên một kênh dữ liệu trên liên kết ra. Mục đích của việc lập lịch giúp nâng cao hiệu năng sử dụng mạng. Bài báo này nhằm tập trung phân tích đến các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng thuật toán lập lịch như độ phức tạp, số lượng thông tin trạng thái đã sử dụng, mức độ khai thác băng thông của thuật toán cũng như dựa trên các thiết bị hổ trợ khác để đánh giá hiệu năng giải thuật lập lịch và mô phỏng trên gói OBS-NS để thể hiện sự ảnh hưởng đó thông qua tỷ lệ mất chùm.

Từ khóa: Mạng chuyển mạch chùm quang; Thuật toán lập lịch; OBS-NS.

Abstract:

In optical burst switching network, when a control packet arrives a core node, a scheduling algorithms is carried to assign burst which is not scheduled for a data channel on outgoing link. The purpose of scheduling is improving network utilization performance. This paper analyzes mainly the factors affecting to performance of scheduling algorithms in OBS network such as complexity measure, number of used state information, exploiting level of algorithms’ bandwidth as well as basing on other supported devices to evaluate performance of scheduling algorithms and simulate on the NS-OBS package in order to show these influence through burst loss ratio.

Keywords: Optical Burst Switching; Scheduling algorithms; NS-OBS.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng