Studying on correlation between composition, distribution of earthworm and the quality of soil at vegetables village in Hoi An – Quang Nam.

NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN GIỮA THÀNH PHẦN, SỰ PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẤT Ở MỘT SỐ VÙNG SẢN XUẤT RAU CỦA THÀNH PHỐ HỘI AN –TỈNH QuảNG NAM

Tóm tắt:

Đã phát hiện được 12 loài giun đất thuộc 4 giống, 4 họ ở khu vực nghiên cứu. Chỉ số đa dạng loài, sinh khối và mật độ trung bình qua 3 đợt thu mẫu tại Cẩm Hà cao nhất, tiếp đến là Cẩm Châu và thấp nhất là Cẩm Thanh. Số lượng loài, mật độ và sinh khối trung bình giun đất giảm rõ rệt từ tầng A1 đến A3. Hàm lượng mùn, Nts, Pts trong đất tại tất cả các địa điểm nghiên cứu ở tầng đất trên luôn cao hơn ở tầng đất phía dưới; tương ứng với sự giảm này, số lượng loài, sinh khối trung bình của giun đất tại hầu hết các địa điểm cũng giảm theo. Như vậy sinh khối giun đất và các chỉ số đa dạng có khả năng phản ánh hàm lượng mùn, Nts và Pts

Từ khóa: giun đất; đa dạng loài; sinh khối; tầng; Hội An

Abstract:

Having found 12 species of earthworm with 4 gender, 4 group at research area. The highest indices of diversified species, living mass and average density during three times of collecting sample is in Cam Ha commune, next to is Cam Chau and the lowest one is Cam Thanh. The quantity of species, living mass, average density decreases from layer A1 to A3. Humus, Nts, ­Pts­ content of soil at upper layer is higher than sublayer; the quantity of species, average living mass of earthworm decreases along with that decrease. Therefore, living mass of earthworm and the diversified indecies is able to reglect the content of humus, Nts, ­Pts

Keywords: earth worm; diversified species; living mass; layer; Hoi An

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
124(03).2017630-09-17
211(02) - 2014120-06-14
35(04) - 20122015-12-12
44(03)- 20122215-09-12
54(03)- 20122215-09-12
64(03)- 2012115-09-12
74(03)- 20124415-09-12
83(02) - 20123815-08-12
92(01) - 2012615-03-12
102(01) - 2012615-03-12
112(01) - 20122715-03-12
121(1) - 20112915-11-11
131(1) - 2011815-11-11