Developing the marine economy of Da Nang City in the sustainable trend

Phát triển kinh tế biển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững

Tóm tắt:

Thế kỷ XXI là thế kỷ của các quốc gia có biển! Việc khai thác lợi thế để phát triển kinh tế biển đang trở thành yêu cầu cấp thiết của sự phát triển. Đà Nẵng là một thành phố biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Nằm ở vị trí trung độ của cả nước, thành phố có vị trí địa lí rất thuận lợi về đặc điểm tự nhiên, và cả sự giao lưu phát triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế. Đà Nẵng có đường bờ biển trải dài 30km từ Hải Vân cho đến Ngũ Hành Sơn. Ở một số nơi, núi ăn lan ra sát biển, tạo điều kiện để hình thành các cảng, trong đó có cảng Liên Chiểu, Tiên Sa… Địa hình núi cũng tạo nên các thắng cảnh đẹp và biển Đà Nẵng đã trở thành một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Với những điều kiện trên, Đà Nẵng có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế biển, bao gồm hàng hải biển, khai thác thủy hải sản, du lịch biển… Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững là một chiến lược phát triển của Đà Nẵng nhằm khai thác hợp lý và có hiệu quả những lợi thế biển phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Abstract:

The twenty-first century is the century of all countries which have the sea. Exploiting marine resources to develop sea economics becomes the vital demand of national development. Danang is a coastal city in the Southern Central Region of Vietnam. Located in the middle of Vietnam, this city has a good condition for the formation of natural and economic characteristics as well as the national and international cooperation. The coastline of Danang  extends 30 km from the Hai Van in the north to the Mable Mountain in the south. In some areas, the mountains extend directly into the sea. This creates a number of protected harbors which are suitable for shipping, including those of the port city of Da Nang, such as Lien Chieu, Tien Sa… The mountains also forms a picturesque backdrop; and beaches at Da Nang are among the most popular resort areas in the country. Therefore, Danang has many advantages to improve sea industries such as marine transport, exploiting marine products, marine tourism…Sustainable developing of sea industries is one of the most important strategies of Danang to exploit marine resources reasonablely and effectually to serve the aims of Danang’s economic – social development.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng