The strategy of upgrading the rubber product value chain in Quang Binh

CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CAO SU QuảNG BÌNH
Tác giả: ThS. Trần Tự Lực,

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu đặc điểm cơ bản chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và khái quát cơ hội, thách thức của chuỗi từ đó đề xuất các chiến lược nâng cấp chuỗi nhằm tăng giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của chuỗi, tăng mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi và nâng cao lợi ích kinh tế - xã hội mà chuỗi có thể mang lại

Từ khóa: chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình; cao su Quảng Bình; chuỗi giá trị; Quảng Bình; sản phẩm cao su; chiến lược nâng cấp

Abstract:

The paper examines the basic characteristics of the rubber product value chain in Quang Binh, analyzes the strengths, the weaknesses and generalizes opportunities and challenges in order to put forward upgrading strategies, increase the value of products, the competitiveness, linkages among actors in the chain and improve economic and social benefits

Keywords: Quang Binh rubber product value chain; Quang Binh rubber; value chain; Quang Binh; rubber products; upgrading strategy.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng