Studying on the solution of increasing the service quality of NGN at VNPT-I

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ (QoS) TRONG MẠNG NGN CỦA VNPT-I

Tóm tắt:

Bài viết đưa ra các nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ (QoS: Quality of Services) phát huy ưu điểm và giải quyết các vấn đề bất tiện của các công cụ giám sát hiện có nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giám sát QoS trong mạng NGN (Next Generation Network: mạng thế hệ sau) của VNPT-I.

Từ khóa: QoS; NGN; VNPT; VoIP

Abstract:

This paper mentions to studying on solutions of increasing the Quality of Service (QoS), promotes the advantages and solves the disadvantages of the existing supervision instrument in order to improve the effectiveness of supervisory activities of Next Generation Network at VNPT-I company.

Keywords: QoS; NGN; VNPT; VoIP

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng