Focus sensitive operators of information structure of reportage headline in vietnamese journalism

TỪ TÌNH THÁI ĐÁNH DẤU TIÊU ĐIỂM TRONG CẤU TRÚC THÔNG TIN CỦA TIÊU ĐỀ PHÓNG SỰ TRÊN BÁO TIẾNG VIỆT

Tóm tắt:

Nghiên cứu về cấu trúc thông tin chính là nghiên cứu cách tổ chức, đóng gói thông tin, mã hóa các bộ phận cú pháp của câu thành những thành tố thông tin trong những bối cảnh giao tiếp cụ thể. Có nhiều phương tiện để đánh dấu, chỉ xuất tiêu điểm thông tin về mặt cú pháp và từ vựng - ngữ nghĩa. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung giới thiệu, phân tích vai trò của lớp từ tình thái như là một phương tiện đánh dấu tiêu điểm thông tin trong các tiêu đề của phóng sự trên báo tiếng Việt; phản ánh các sắc thái chủ quan của tác giả, định hướng cho người đọc xử lí thông tin. Việc sử dụng từ tình thái trên các tiêu đề là một trong những biện pháp hữu hiệu mà các tác giả báo chí thực hiện nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài báo.

Từ khóa: Cấu trúc thông tin; từ tình thái; tiêu đề; tiêu điểm thông tin.

Abstract:

Studying information structure is studying the organising, packing the information, coding the syntax into information agents in specific context. There are many ways of marking information focus in term of syntax and lexicology. In this study, we introduce and analyze the role of sensitive operators as a device of marking information focus in reportage headline of Vietnamese journalism; reflecting the subjective aspect of the writers; orienting the way of information acquisition of the readers. Using sensitive operators in headline is one of the useful ways to attract readers.

Keywords: Information structure, focus, focus sensitive operators, headline

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
115(02) - 20154130-06-15
27(02) - 20132615-06-13
37(02) - 20132615-06-13
41(1) - 20115415-11-11