Nguyen Van Tuong with VietNam’diplomacy under Nguyen dynasty in the second half of the nineteenth century

NGUYỄN VĂN TƯỜNG VỚI NỀN NGOẠI GIAO VIỆT NAM DƯỚI TRIỀU NGUYỄN NỬA SAU THẾ KỶ XIX

Tóm tắt:

Nguyễn Văn Tường là một trong số những nhân vật lịch sử nổi bật nhất của dân tộc ta vào nửa sau thế kỷ XIX. Dù cuộc đời phải chịu chung bi kịch với cả dân tộc trong bối cảnh lịch sử đầy sóng gió nhưng những đóng góp trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao của ông lúc bấy giờ vẫn sống mãi với thời gian, gieo vào lòng người bao nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Từ khóa: Nguyễn Văn Tường; dân tộc; ngoại giao; lịch sử; chính trị.

Abstract:

Referring to Nguyen Van Tuong, we mention to one of the most prominent historical figures of Vietnam in the second half of the nineteenth century. Although his life suffers the tragedy with his nation in the context of turbulent history at the time, his contributions in the field of politics, diplomacy still lives with time and instilled in our heart a constant obsession.

Keywords: Nguyen Van Tuong; nation; diplomacy; history; politics

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
17(02) - 20137815-06-13
26(01) - 20133815-03-13
34(03)- 20125715-09-12
43(02) - 20126815-08-12