Folk games in Hoi An, Quang Nam

TRÒ CHƠI DÂN GIAN Ở HỘI AN, QuảNG NAM

Tóm tắt:

Là di sản văn hóa thế giới, ở Hội An tồn tại các giá trị văn hóa truyền thống đa dạng, phong phú, trong đó có trò chơi dân gian. Trò chơi dân gian là một nét đặc sắc, là món ăn tinh thần trong đời sống của cư dân Hội An. Tuy nhiên, theo xu thế hiện đại hóa, trò chơi dân gian Hội An ngày càng phai nhạt trong ký ức của cộng đồng và giới trẻ ở Hội An. Do đó, nghiên cứu giá trị của trò chơi dân gian ở Hội An là một việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm bảo tồn nguyên vẹn, lâu dài bộ phận di sản này, tích cực phát huy các giá trị của chúng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương.

Từ khóa: trò chơi dân gian, Hội An, truyền thống, văn hóa, tinh thần, đặc sắc

Abstract:

As the world's cultural heritage, Hoi An remains many diversified and abundant traditional cultural values, including folk games. Folk games is the special features, the spiritual food of Hoi An people. However, with the trend of modernization, folk games of Hoi An increasingly faded in the memories of the community and young people in Hoi An. Therefore, the research of the value of folk games in Hoi An is a pratical meaningful job to preserve integrity and long-term these part of the legacy, and promote actively their values ​​in construction, economic and social and culture development of region.

Keywords: folk games, Hoian, traditional, culture, spirit, special

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20193330-09-19
233(02).20192930-06-19
332(01).20194530-03-19
427(01).20182030-03-18
516(03) - 20153225-09-15
613(04) - 20145120-12-14
79(04) - 201331-12-13
81(1) - 20116615-11-11