Physiocrat and agriculture poetry of Minh Mang King

TRỌNG NÔNG VÀ THƠ VỀ NÔNG NGHIỆP CỦA VUA MINH MẠNG

Tóm tắt:

Vua Minh Mạng không chỉ chăm nom triều chính mà ngay cả đến việc nông tang của nhân dân cũng được vua quan tâm. Là người đứng đầu đất nước với biết bao công việc chính sự, nhưng những lúc nghe tin báo của các quan địa phương về việc được mùa, mất mùa, sâu bệnh, đê vỡ, lụt lội, hạn hán… Vua đều có những chỉ dụ kịp thời. Những lúc như thế vua Minh Mạng lại làm một bài thơ để ghi lại việc được mất, vui buồn để an ủi. Trong Ngự chế thi tập với hơn 3500 bài thơ, thì thể tài về cây lúa, về việc trọng nông chiếm một phần không nhỏ. Những bài thơ là những trang nhật ký ghi lại việc được mùa lúa ở các địa phương báo về, hay chỉ là một cơn mưa làm đẫm ướt cây cỏ cũng được vua ghi lại. Qua đó có thể thấy chân dung của một hoàng đế hết lòng vì nông nghiệp và những chính sách trọng nông của mình nhằm phát triển đất nước.

Từ khóa: chính sách trọng nông; cây lúa; Vua Minh Mạng

Abstract:

Minh Mang King cares about not only the political court but also agriculture. To be a leader with a lot of political works, whenever hearing the news about the successful crop, failure crop, disease, broken dykes, flooding, drought... he had edict timely. At that time, Minh Mang wrote a poem recording everything to comfort himself. The main topic in his poetry mentions to rice plant, agriculture. His poems were considered as the diary which recorded a bumper crop or just a heavy rain. It’s easy to see a portrait of the emperor having devote with all his heart to develop the agriculture of nation.

Keywords: Agricultural policies; rice plant; King Minh Mạng.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
110(01) - 20144515-04-14
27(02) - 20134215-06-13