Studying on the quality of life in Dinh Quan district, Dong Nai province

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ HUYỆN ĐỊNH QuáN – TỈNH ĐỒNG NAI

Tóm tắt:

Định Quán là một huyện miền núi của tỉnh Đồng Nai. Trong 10 năm qua, Định Quán đã có nhiều nỗ lực để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, và đạt những thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt là trong chiến lược xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hiệu quả của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và các dự án xóa đói giảm nghèo vẫn còn khiêm tốn. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng và đánh giá các tiêu chí có ảnh hưởng đến chất lượng sống tại huyện Định Quán để từ đó đề xuất các kiến nghị và giải pháp giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương là cần thiết.

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống; tiêu chí, giải pháp; huyện Định Quán.

Abstract:

Dinh Quan is a mountainous District of Dong Nai Province. In the last 10 years, it has made great efforts to accomplish the socio-economic goals, which has made encouraging achievements, especially in poverty reduction strategy. However, the efficiency of The Millennium Development Goals (MDGs) and the poverty reduction project in Dinh Quan are still much disadvantage. So, studying the situation and assessing the criteria affecting to the quality of life to offers recommendations and solutions improving life quality of Dinh Quan local people is necessary.

Keywords: quality of life; criteria; solution; Dinh Quan District.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).2018130-06-18
214(01) - 20155031-03-15
313(04) - 201410220-12-14
411(02) - 20143020-06-14
511(02) - 20141520-06-14
67(02) - 20135515-06-13
71(1) - 20112215-11-11