Building criterion and assessment method on quality of life in hydroelectric resettlement areas

XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ THuỷ ĐIỆN
Tác giả: Lê Thị Nguyện,

Tóm tắt:

Sự xuất hiện các công trình thủy điện ở Việt Nam đã khiến một số lượng lớn dân cư thuộc khu vực lòng hồ phải di dời đến một nơi ở mới, gọi là khu tái định cư (TĐC). Theo chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước được thể hiện qua các nghị quyết, nghị định, quyết định… đều khẳng định rằng: sẽ bảo đảm cuộc sống của người dân ở khu TĐC tốt hơn hoặc tối thiểu cũng phải bằng nơi ở cũ. Để biết được thực trạng cuộc sống của người dân nơi đây như thế nào, rõ ràng phải tiến hành đánh giá. Tuy nhiên, việc đánh giá phần lớn chỉ mang tính mô tả hoặc đánh giá thô, định tính nên kết quả đánh giá chưa thật sự thuyết phục đối với các cơ quan ban ngành có liên quan. Với bộ tiêu chí tác giả xây dựng cùng với phương pháp đánh giá định lượng sẽ là công cụ đáng tin cậy phục vụ cho việc đánh giá CLCS ở các khu TĐC thủy điện hay bất kỳ một khu TĐC nào.

Từ khóa: chất lượng cuộc sống; tái định cư; thủy điện; đánh giá định tính; đánh giá định lượng

Abstract:

The appearance of hydroelectric projects in Vietnam has made a large number of residents surrounding lake area move to a new place, called resettlement area. According to the guidelines and policies of the Party and the State was represented by the resolutions, decrees, decisions... have confirmed that the people's life in resettlement areas will be better or at least equal to the old place. To know how is the real life of the people, it must be assessed. However, most of assessments are only descriptive or crude or qualitative assessment, so the results have not convinced appropriate authorities. The criterion and quantitative assessment method will be a reliable means to serve the assessment on quality of life in Hydroelectric resettlement or any resettlement area

Keywords: quality of life; resettlement; hydroelectric; qualitative assessment; quantitative assessment

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
15(04) - 20126415-12-12