Japan’s education policy during period of Mikado Meiji (1868 - 1912)

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CỦA NHẬT BẢN THỜI MINH TRỊ (1868 - 1912)

Tóm tắt:

Giáo dục Nhật Bản thời Minh Trị (1868 - 1912) là một trong những nhân tố quan trọng làm nên thành công của công cuộc hiện đại hóa Nhật Bản. Thực tế cho thấy rằng, để có một nền giáo dục phát triển, chính phủ Minh Trị đã xây dựng một hệ thống các chính sách giáo dục phù hợp với thực tiễn đất nước. Hiệu quả từ chính sách giáo dục đúng đắn đã góp phần làm nên sự phú quốc cường binh của Nhật Bản vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Vì vậy, trong phạm vi bài viết, tác giả đề cập đến chính sách giáo dục của Nhật Bản thời Minh Trị để từ đó thấy được đóng góp của chính sách này đối với sự phát triển của Nhật Bản vào nửa sau thế kỷ XIX.

Từ khóa: Minh Trị; Nhật Bản; giáo dục; chính sách

Abstract:

Japan’s education during period of Mikado Meiji (1868 - 1912) was one the most important factors to make Japan’s modernization become success. In fact, so as to have a good development educational system, Mikado Meiji’s administration built an education system with suitable policies for current country. Effects from suitable educational policies made Japan become richer in economy and more powerful in military at the end of Nineteen century and the early of Twenty century. So, in a small scope of this essay, author just mentions about the reformations, educational policies of Japan during the period of Mikado Meiji, and from that author also recommends some useful references for Vietnam.

Keywords: Meiji; Japan; education; policy; Vietnam.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195030-12-19
231(05).201830-12-18
326(05).20174430-12-17
416(03) - 20157825-09-15
59(04) - 201331-12-13
65(04) - 20128315-12-12
72(01) - 20127115-03-12
81(1) - 201113415-11-11