Characteristics of written language of the restored epitaphs at Chinese guildhall in Hoi An

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VĂN BẢN VĂN BIA TRÙNG TU HỘI QuáN NGƯỜI HOA TẠI HỘI AN

Tóm tắt:

Văn bia hội quán người Hoa tại Hội An còn lại hiện nay không chỉ có giá trị bảo tồn nguyên vẹn di tích phục vụ phát triển du lịch mà còn có giá trị tư liệu rất quý giá và quan trọng để tìm hiểu về cộng đồng người Hoa tại Hội An từ các mặt lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội nói riêng cũng như nghiên cứu về vùng đất và con người xứ Quảng nói chung. Song, bài viết này không lấy văn bia hội quán người Hoa để làm tư liệu nghiên cứu các vấn đề như đã nêu mà trực tiếp nghiên cứu chính bản thân văn bia hội quán người Hoa từ góc độ văn bản. Cụ thể, bài báo sẽ tập trung phân tích những đặc điểm nổi bật về kết cấu văn bản, cấu trúc cú pháp và sử dụng từ ngữ của các văn bia.

Từ khóa: Hội quán; Hội An; ngôn ngữ văn bản; văn bia; văn bia trùng tu.

Abstract:

The remained epitaphs at Chinese guildhall (club-houses) in Hoi An have not only great historical values to serve for tourist development of the ancient town but also precious and important material values to study about history, economy, culture, and society of the Chinese community in Hoi An in particular and the people of Quang Nam province in general. This paper does not use the epitaphs at Chinese cub-houses as research objects but it studies directly those epitaphs from the view of written language. 

Keywords: Chinese guildhall (club-house); Hoi An; written language; epitaph; restored epitaph

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20197729-12-19
217B(04) - 20154830-12-15
317A(04) - 201510501-11-15
412(03) - 20142620-09-14