Some remarks on the effectiveness of the military system in Danang in the war against french colonial invasion in 1858

VÀI NHẬN XÉT VỀ TÍNH HIỆU Quả CỦA HỆ THỐNG QUÂN SỰ Ở ĐÀ NẴNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC NĂM 1858
Tác giả: PGS.TS. Lưu Trang,

Tóm tắt:

Dưới thời Nguyễn, xuất phát từ vị trí là cửa ngõ mở ra thế giới bên ngoài của nước ta và là phên dậu bảo vệ kinh đô Huế, Đà Nẵng (ĐN) đã được triều Nguyễn tổ chức phòng thủ chặt chẽ và hùng hậu. Nhất là dưới thời các vua Thiệu Trị và Tự Đức hệ thống phòng thủ ĐN không ngừng được bổ sung, củng cố tăng cường và hoàn bị. Mục đích của các vua Nguyễn không chỉ biến ĐN thành thành trì bất khả xâm phạm để bảo vệ hải cảng trọng yếu, có vị trí như là vùng yết hầu kinh đô Huế, mà còn muốn đây là biểu tượng sức mạnh của vương triều Nguyễn với thế giới bên ngoài. Song sự thật về tính hiệu quả của hệ thống quân sự ở ĐN không như mong muốn của triều đình Huế. Ngay từ những loạt pháo tấn công đầu tiên từ các chiến thuyền của liên quân xâm lược Pháp – Tây Ban Nha vào những ngày đầu tháng 9 năm 1858, các căn cứ quân sự ở ĐN gần như bị tê liệt và nhanh chóng thất thủ. Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu trước đây về việc bố trí, trang bị, cơ chế tổ chức và hoạt động của hệ thống quân sự ĐN1, tác giả xin làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến sự kém hiệu quả trong chiến đấu của hệ thống quân sự này.

Từ khóa: hệ thống quân sự; hệ thống phòng thủ; Đà Nẵng; triều Nguyễn; thực dân Pháp

Abstract:

Under the Nguyen dynasty, derived from the position as the gateway to the world outside Vietnam and a Hue capital’s security guard, Danang was defended tightly and powerfully. Especially, under the dynasty of the Kings Thieu Tri and Tu Duc, Danang defense system was constantly supplemented, strengthened and perfected. Nguyen Kings not only made Danang an impregnable fortress to protect the major port but also wanted to build this place to become a symbol of the power of the Kingship Nguyen. However, the truth of the effectiveness of Danang military system did not meet the expectation of Hue court. Right from a series of the first assault of firecrakers from the warships of France – Spain alliance of invasion from the first days of september 1858, the military bases in Danang were nearly paralysed and quickly fallen. On the basic of the former research results on the arrangement, preparation, the mechanism of the organization and operation of the military system in Danang, the author would like to clarify the cause leading to the ineffectiveness of this military system.

Keywords: military system; defense system; Danang; the Nguyen dynasty; French colonial

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20196229-12-19
234(03).20196430-09-19
324(03).20179930-09-17
45(04) - 20128315-12-12
52(01) - 20127815-03-12
61(1) - 201113415-11-11