Studying on the using electronic lecture to teach at high schools in Ho Chi Minh city

KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tác giả: Phạm Văn Danh,

Tóm tắt:

Bài báo thực hiện khảo sát việc ứng dụng CNTT để thiết kế và sử dụng BGĐT trong giảng dạy của giáo viên THPT, từ đó giúp nhà trường định hướng việc bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn cho giáo viên của truờng để sử dụng bài giảng điện tử trong công tác giảng dạy. Chúng tôi tiến hành khảo sát 230 giáo viên và 5 cán bộ quản lý tại 5 trường THPT trên địa bàn TP.HCM và đề xuất các giải pháp cho việc dạy học bằng BGĐT tại các trường THPT trên địa bàn TPHCM.

Từ khóa: bài giảng điện tử; giáo viên; bồi dưỡng; đào tạo; trung học phổ thông

Abstract:

This paper studies on the application IT to design and use E-Lecture in teaching at high school, which will help the schools orient the fostering, short-term training for teachers who use E-Lecture to teach. We surveyed 230 teachers and 5 managers at 5 high schools in Ho Chi Minh City to propose solutions of the using E-Lecture at high schools in Ho Chi Minh City.

Keywords: electronic lecture; teacher; fostering; training; high school

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng