The situation of teachers’ pedagogical capacities

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tóm tắt:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, mỗi giáo viên cần không ngừng rèn luyện bản thân, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Quá trình này đòi hỏi thường xuyên, liên tục và lâu dài. Nghiên cứu năng lực sư phạm của giáo viên THPT hiện nay sẽ tạo cơ sở khoa học cho các giảng viên đại học giảng dạy tại các khoa sư phạm nói chung, các môn nghiệp vụ sư phạm nói riêng có sự điều chỉnh hoạt động dạy học cũng như hướng dẫn sinh viên thực hành nghề nghiệp, chuẩn bị những điều kiện vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ để bước vào thực tiễn nghề nghiệp.

Từ khóa: Năng lực sư phạm; giáo viên; thực trạng

Abstract:

To perform its tasks, each teacher must constantly train ourselves, active learning, improve their professional and pedagogical capacities. This process must be regular, continuous and long-term. Research on teachers’ pedagogical capacities will present the scientific basis for teachers at the teaching faculty, especially teachers who teach pedagogical subjects will adjust teaching activities as well as guide students to achieve professional practice and expertise.

Keywords: Pedagogical capacities; teachers; the situation

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng