Training the thinking skills of students through solving experimental exercises in teaching Physics

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA VIỆC GIẢI BÀI TẬP THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

Tóm tắt:

Bài tập thí nghiệm vật lí, với ưu thế vừa là bài tập vừa là thí nghiệm nên nó đóng vai trò rất quan trọng trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong việc rèn luyện các thao tác tư duy cho HS trong học tập. Việc đưa ra các định hướng tốt để giúp học sinh giải bài tập thí nghiệm trong dạy học là một biện pháp hiệu quả để phát triển tư duy học sinh, qua đó nâng cao chất lượng dạy học môn vật lí. Bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giữa hoạt động giải bài tập thí nghiệm với việc thực hiện các thao tác tư duy và phương pháp khi giải một bài tập vật lí nói chung, qua đó đưa ra các bước chung khi giải bài tập thí nghiệm trong dạy học vật lí.

Từ khóa: vật lí; thí nghiệm; tư duy; bài tập thí nghiệm.

Abstract:

The physics experimental exercise, with the advantage of both exercises and experimental, plays an important role in teaching physics at high school. It also has an important role in fostering the innovative thinking of students in learning. Making good orientation to help students solve experimental exercises in teaching physics is an effective means to develop thinking of students, from that raise the quality of teaching physics. In this article, our focus is analyzing the relationship between the activities of experimental exercises with the implementation of thinking and methods while doing exercise in teaching physics

Keywords: physics; experiment; thought; experimental exercise

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
129B(03).20181730-09-18
229A(03).20189530-09-18
327(01).201810030-03-18
426(05).201710130-12-17
525(04).20178530-12-17
621(04).20169930-12-16
711(02) - 20149420-06-14
811(02) - 201411020-06-14
910(01) - 20147815-04-14
107(02) - 201310115-06-13
117(02) - 201310115-06-13
125(04) - 201212215-12-12
135(04) - 201212215-12-12
144(03)- 201212115-09-12
154(03)- 201211415-09-12
162(01) - 201212315-03-12
171(1) - 201112615-11-11