MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẰNG SỐ CÂN BẰNG K CỦA PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HÓA HỌC

SOME PROBLEMS ON THE EQUILIBRIUM CONSTANT K OF THE REVERSIBLE REACTION AND THE EFFECT ON FACTORS TO THE DISPLACEMENT OF CHEMICAL EQUILIBRIUM

Tóm tắt:

Bằng phương pháp nhiệt động học thông qua đại lượng hoá thế đã thiết lập biểu thức tính hằng số cân bằng K của phản ứng thuận nghịch và cho thấy hằng số cân bằng K là một đại lượng không có đơn vị, không phụ thuộc vào cách biểu diễn theo các đại lượng khác nhau (KP, KC, KX) và không phụ thuộc vào hiệu hệ số tỉ lượng (Dn) của các chất trong phương trình phản ứng. Ngoài ra, ảnh hưởng của các yếu tố như nồng độ, áp suất, nhiệt độ đến chiều chuyển dịch cân bằng của phản ứng thuận nghịch đã được xem xét và giải thích.

Từ khóa: Hằng số cân bằng K; phản ứng thuận nghịch; chuyển dịch cân bằng hóa học.

Abstract:

The equilibrium constant of the reversible chemical reaction has been established by the chemical thermodynamic method through the chemical potential. The obtained results showed that the equilibrium constant K (KP, KC, KX) is a dimensionless quantity, does not depend on the difference of stoichiometric coefficients (Dn) of the reactants and products in the chemical reaction. In addition, the effect of some factors as concentration of reactants, pressure, temperature of reaction to the shifting of equilibrium of reversible reaction has been discussed.

Keywords: K equilibrium constant; reversible reaction; the shifting of chemical equilibrium.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
126(05).2017530-12-17
213(04) - 20141120-12-14
34(03)- 2012815-09-12