Psychological structure the positiveness in study of students

Cấu trúc tâm lý tính tích cực học tập của sinh viên

Tóm tắt:

Kết quả học tập của sinh viên chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó, tính tích cực học tập đóng vai trò quyết định. Tính tích cực học tập có cấu tạo tâm lý phức tạp gồm nhiều thành tố cấu thành: nhu cầu học tập, động cơ học tập, hứng thú học tập, nhận thức học tập, thái độ học tập, hành động học tập… Các thành tố này có mối liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Vì vậy, khi xem xét cũng như kích thích tính tích cực học tập của sinh viên thì chúng ta phải quan tâm đến tất cả các thành phần trên. Trong khuôn khổ của bài báo, chúng tôi giới thiệu cấu trúc tâm lý tính tích cực học tập của sinh viên, từ đó, có những tác động sư phạm thích hợp góp phần nâng cao kết quả học tập của họ.

Abstract:

Students’ studying results are effected by many factors. Among these factors, positiveness in learning plays a decisive role. The learning positiveness has a complex psychological structure that includes many elements: study demand, study motivation, study interest, study awareness, study attitude, study actions… These elements have a strong relation and interact with one another. Therefore, when considering and stimulating the learning positiveness of students, we should pay attention to all these elements. In this paper, we introduce the psychological structure in learning positiveness of students. Basing on this, we can have approriate pedagogical effects to contribute to improve the academic performance.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
19(04) - 201331-12-13
25(04) - 201211115-12-12