THU HỒI TỔNG OXIT CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TỪ QUẶNG MONAZIT QUẢNG TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỀM

THE STUDY ON RECOVERING TOTAL OXIDES OF RARE EARTH ELEMENTS FROM QUANGTRI MONAZITE ORE BY BASE METHOD
Tác giả: ThS. Đào Văn Dũng,

Tóm tắt:

Ngày nay, oxit các nguyên tố đất hiếm giữ một vai trò chiến lược trong sự phát triển kinh tế - xã hội với nhiều ứng dụng, đặc biệt là các ngành công nghệ cao như điện – điện tử. Xuất phát từ tình hình thực tế và dựa trên nguồn tài nguyên có sẵn của đất nước, quá trình nghiên cứu thu hồi tổng oxit các nguyên tố đất hiếm từ quặng monazit Quảng Trị theo phương pháp kiềm đã được nghiên cứu. Hiệu suất thu hồi tổng số các oxit đất hiếm đạt đến 56,30% bằng cách sử dụng phương pháp kiềm được thực hiện theo các điều kiện sau đây: nồng độ kiềm NaOH 8 M trong 3 giờ ở nhiệt độ sôi của hỗn hợp, tỷ lệ thể tích kiềm/khối lượng quặng = 5:1 và kích thước của tinh quặng <0.074 mm.

Từ khóa: nguyên tố đất hiếm; quặng monazite; phương pháp kiềm; kiềm NaOH; kích thước tinh quặng

Abstract:

Nowadays, oxides of the rare earth elements play a strategic part in the socio – economic development for their applications, especially in high – tech industries such as electricity – electronics. Deriving from the actual situation and the available resources of the country, the recovery of the total oxides of the rare earth elements from Quang Tri monazite ore by the base method has been studied. It was found that the recovery of the total oxides of the rare earth reaching up to 56.30% by using the base method should be carried out under the following conditions 8 M NaOH within 3 hours at the boil temperature of mixture, the ratio of base/ore = 5:1 and ore size <0.074 mm.

Keywords: rare earth elements; monazite ore; base method; natrihydroxide; ore size.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng