“LẤY THỦ LÀM CHIẾN” - CHIẾN THUẬT ĐÁNH PHÁP CHỦ ĐẠO TẠI MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG CỦA DANH TƯỚNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG

DEFENSIVE TO TAKE THE FIGHT” - THE DECISIVE TACTIC OF FAMOUS GENERAL NGUYEN TRI PHUONG IN THE WAR OF RESISTANCE AGAINST THE FRENCH COLONIALISTS IN DANANG BATTLEFIELD

Tóm tắt:

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ của dân tộc Việt Nam, Đà Nẵng được biết đến không chỉ vì đây là nơi mở màn cho cuộc chiến kháng Pháp mà còn là địa điểm ghi dấu chiến thắng đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến cam go, gian khổ kéo dài gần một thế kỷ. Thắng lợi đó được tạo thành bởi nhiều nhân tố nhưng có một nhân tố mang ý nghĩa to lớn không ai phủ nhận, đó là tài năng quân sự của vị tướng Nguyễn Tri Phương. Với tư tưởng chủ đạo “lấy thủ làm chiến”, Nguyễn Tri Phương đã lãnh đạo quân dân Đà Nẵng kiên trì đối đầu với kẻ thù ưu thế hơn về vũ khí và đi đến giành chiến thắng bước đầu dù chưa hẳn vang dội nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc cổ vũ tinh thần chiến đấu cũng như khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc của dân tộc Việt Nam.

Từ khóa: Nguyễn Tri Phương; Đà Nẵng; triều Nguyễn; thực dân Pháp; “lấy thủ làm chiến”.

Abstract:

In the protracted war of resistance against the French colonialists by Vietnamese people, Danang is known for not only the place where the resistance war against the French started but also the place marking the first victory of the people of Vietnam in the tough and arduous battle, lasting nearly a century. The victory was made ​​up by a number of factors, but there is a factor of great significance that no one can deny. It is the military genius of famous general Nguyen Tri Phuong. With the decisive thought "defensive to take the fight", Danang military and civilians led by Nguyen Tri Phuong persevered in the resistance against the enemy who were dominant in terms of weapons and won initially. Although it was not a resounding victory, it had important significance in raising the fighting spirit up and arousing the national pride of Vietnamese people.

Keywords: Nguyen Tri Phuong; Danang; the Nguyen dynasty; French colonialists; "defensive to take the fight".

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20193330-09-19
233(02).20192930-06-19
332(01).20194530-03-19
427(01).20182030-03-18
516(03) - 20153225-09-15
613(04) - 20145120-12-14
78(03) - 20134315-10-13
81(1) - 20116615-11-11