VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHU VỰC HỌC TRONG NGHIÊN CỨU LÀNG XÃ VIỆT NAM HIỆN NAY 

THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY method AND AREA STUDIES IN RESEARCHING VIETNAMESE VILLAGES
Tác giả: Đỗ Thị Loan,

Tóm tắt:

Trong nghiên cứu làng xã ở Việt Nam hiện nay, các học giả đã vận dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu liên ngành (inter-disciplinarity) và phương pháp khu vực học (area studies) là hai phương pháp có vị trí, vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu làng xã Việt Nam hiện nay. Điều này được thể hiện qua thực tiễn việc sử dụng hai phương pháp nghiên cứu này trong các công trình nghiên cứu về làng xã Việt Nam. Đó là, trong những năm gần đây, hai phương pháp nghiên cứu kể trên đã được các nhà nghiên cứu về làng xã trong và ngoài nước vận dụng rất hiệu quả trong việc giảng dạy và trong các chương trình nghiên cứu về làng xã ở Việt Nam. Qua đó cho thấy: hướng tiếp cận liên ngành coi làng như một khu vực, một không gian văn hoá, tổ chức ra nhóm nghiên cứu, có sự hợp tác của nhiều nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Từ khóa: phương pháp nghiên cứu liên ngành; phương pháp khu vực học; làng xã; nghiên cứu làng xã; làng xã Việt Nam.

Abstract:

Nowadays, scholars use many different methods when researching on Vietnamese villages. Methods of interdisciplinary studies and area studies play important roles in researching Vietnamese villages, which are expressed through using these methods to study Vietnamese villages. In recent years, these methods have been efficiently applied to teaching and researching by domestic and foreign researchers. It can be seen that interdisciplinary method considers a village an area, a cultural space to organize a research group with the collaboration of scientists from many different fields.

Keywords: interdisciplinary studies method; area studies method; village; researching on village; Vietnamese villages.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng