PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI ĐẾN NĂM 2020: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR CHULAI OPEN ECONOMIC ZONE UNTIL 2020: THE CURRENT Situation AND SOLUTIONS

Tóm tắt:

Tỉnh Quảng Nam đang tập trung phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai để cơ bản hình thành một vùng động lực phát triển của cả tỉnh. Tuy nhiên nguồn nhân lực cung cấp cho các nhà đầu tư hiện chưa đáp ứng được cả về số lượng, cơ cấu ngành nghề và chất lượng lao động. Yêu cầu cấp bách của việc đảm bảo cho thu hút đầu tư và phát triển khu kinh tế mở Chu Lai trong thời gian tới nhằm thực hiện thành công những mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói chung và của khu kinh tế mở Chu Lai nói riêng đã đặt ra cho công tác phát triển nguồn nhân lực tại đây không ít thách thức. Bài báo này khái quát thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong khu kinh tế mở Chu Lai thời gian qua, đánh giá những thành công, và hạn chế để từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực cho Khu kinh tế mở Chu Lai từ nay đến 2020.

Từ khóa: nguồn nhân lực; động lực phát triển; người lao động; khu kinh tế mở; Chu Lai.

Abstract:

Quangnam province has been focusing on developing Chulai open economic zone in order to create a strong development motive for the province. However, human resource in this area has not yet met the investors’ requirements in terms of quantity, quality and job specialization so far. Urgent needs of attracting more investment to boot the development of Chulai open economic zone in the coming time in accordance to the orientation and objectives of socio-economic development plans of Quangnam province in general and of Chulai open economic zone in particular has been introducing many challenges to human resource development. This paper therefore aims to review the current situation of human resource development in Chulai open economic zone in order to point out successes and limitations, and then to recommend some strategic solutions for human resource development of Chulai open economic zone until the year 2020.

Keywords: human resource; development motive; employees; open economic zone; Chulai.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng