PHẬT GIÁO QUẢNG NAM DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN (1558 – 1777)

QUANGNAM BUDDHISM IN THE NGUYEN LORDS PERIOD (1558 – 1777)

Tóm tắt:

Vùng đất Quảng Nam thuộc Đại Việt từ cuộc hôn nhân lịch sử đặc sắc giữa công chúa Huyền Trân (Đại Việt) và vua Chế Mân (Champa) năm 1306, nhưng phải đến thời các chúa Nguyễn, nơi đây mới thực sự có nhiều người Việt đến xây dựng làng ấp, định cư sinh sống lâu dài. Một trong những nhân tố quan trọng góp phần giúp các chúa Nguyễn biến vùng đất Quảng Nam trở thành miền đất hứa của lưu dân Việt phải kể đến đó là Phật giáo. Bằng các tư liệu lịch sử và điền dã, chúng tôi cố gắng tái hiện lại diện mạo, rút ra đặc điểm của Phật giáo Quảng Nam dưới thời các chúa Nguyễn, phân tích thái độ, chính sách của các chúa Nguyễn đối với Phật giáo. Điều này là rất cần thiết nhằm góp phần làm rõ công cuộc mở mang lãnh thổ về phương Nam của dân tộc Việt cũng như sự nghiệp của dòng họ Nguyễn.

Từ khóa: Phật giáo; Chúa Nguyễn; Quảng Nam; lưu dân; chùa chiền.

Abstract:

Quangnam was formed by a special historic marriage between Huyen Tran Princess (Dai Viet) and Che Man King (Champa) in 1306; however, up to the Nguyen Lords period (XVI century), a lot of Vietnamese people came and settled here. Buddhism was one of the important factors making the Nguyen Lords transform Quangnam region into the promised land of Vietnamese immigrants. Based on historical and fieldwork documents, we reconstruct physiognomy, infer the characteristics of Quangnam Buddhism in the Nguyen Lords period and analyze Nguyen Lords’ attitude and policies on Buddhism. This is essential in order to clarify the reason for territorial expanstion to the South of Vietnam as well as the cause of the Nguyen Lords.

Keywords: Buddhism; Nguyen Lords; immigrant; Quangnam; pagoda.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng