QUÁ TRÌNH CỤ THỂ HÓA TUYÊN NGÔN GIẢI PHÓNG NÔ LỆ Ở MỸ (1863- 1877)

THE PROCESS OF CONCRETIZING THE DECLARATION OF SLAVERY EMANCIPATION IN AMERICA (1863- 1877)

Tóm tắt:

Nghiên cứu lịch sử nước Mỹ thời cận đại, hầu hết các nhà sử học thừa nhận chế độ nô lệ kết thúc khi Tuyên ngôn giải phóng nô lệ ra đời (1863) hay cuộc nội chiến (1861 - 1865) chấm dứt. Từ những tư liệu tiếp cận được, các tác giả cho rằng thời điểm trên là chưa phản ánh đẩy đủ bản chất thực sự của vấn đề nô lệ, giải phóng nô lệ ở Mỹ thời kỳ hậu nội chiến và tái thiết. Vì thế, bài viết của các tác giả nhằm khẳng định lại ba vấn đề: một là, khẳng định thời điểm kết thúc thực sự của chế độ giải phóng nô lệ ở nước Mỹ; hai là, chính sách của nước Mỹ đối với vấn đề nô lệ từ pháp lý đến thực tiễn; ba là, tác động của quá trinh thực hiện Tuyên ngôn giải phóng nô lệ đối với nước Mỹ kể từ hậu nội chiến đến tái thiết.

Từ khóa: Mỹ; nô lệ; tái thiết; chính sách; giải phóng; quá trình.

Abstract:

Studying America’s contemporary history, most historians have recognized that the slavery system ended when the Declaration of Slavery Emancipation was introduced (1863) or when the Civil War ended (1861-1865). Through the approached documentaries, it is believed that the above mentioned time has not fully reflected the truth of slavery, and the slavery liberation in American in the periods of Post-Civil War and Reconstruction. Therefore, this paper reaffirms three points: The first point is confirming the real time of ending slavery in America; second is the policies of America on slavery and the third point is the impacts of the process of implementing the Declaration of Slavery Emancipation on America from the Post-Civil War to Reconstruction period.

Keywords: America; slavery/slaves; reconstruction; policies; liberation, process.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195030-12-19
231(05).201830-12-18
326(05).20174430-12-17
416(03) - 20157825-09-15
58(03) - 20137415-10-13
65(04) - 20128315-12-12
72(01) - 20127115-03-12
81(1) - 201113415-11-11