BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

MEASURES FOR ASSESSING ADMINISTRATIVE STAFF IN UNIVERSITY OF EDUCATION – THE UNIVERSITY OF DANANG

Tóm tắt:

Đội ngũ viên chức hành chính (VCHC) là một bộ phận không thể thiếu được trong hoạt động chung của nhà trường. Cùng với đội ngũ giảng viên, đội ngũ VCHC đóng góp một phần không nhỏ trong hoạt động cũng như sự phát triển của nhà trường. Để quản lý tốt đội ngũ VCHC của Trường Đại học Sư phạm đồng thời để đánh giá chất lượng phục vụ, cán bộ quản lý nhà trường phải xây dựng những biện pháp đánh giá phù hợp với đối tượng nêu trên.

Từ khóa: đội ngũ viên chức hành chính; quản lý; chất lượng phục vụ; biện pháp đánh giá; phù hợp.

Abstract:

Administrative staff is an indispensable part of the overall operation in the university. Along with teaching staff, administrative staff also contributes an essential part to the operation of the university as well as its development. To manage the administrative staff of University of Education and assess their service quality, the managers should set up suitable measures for assessing the administrative staff.

Keywords: administrative staff; management; service quality; assessment measures; suitability.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng