NGHIÊN CỨU VĂN BIA CHÙA ĐÀ NẴNG

RESEARCH ON EPIGRAPHS at PAGODAS IN DANANG

Tóm tắt:

Đà Nẵng là vùng đất đã tiếp nhận Phật giáo người Việt ngay từ nửa cuối thế kỉ XV và phát triển liên tục đến ngày nay. Đà Nẵng hiện tồn tại một số ngôi chùa cổ mà trong đó còn lưu giữ nhiều văn bia có giá trị về mặt sử liệu. Bài viết này nghiên cứu về văn bia chùa Đà Nẵng từ 2 lĩnh vực: vấn đề văn bản học văn bia chùa Đà Nẵng và giá trị tư liệu của văn bia chùa Đà Nẵng.

Từ khóa: văn bia; Phật giáo; chùa Đà Nẵng; văn bia chùa; Hán Nôm.

Abstract:

Danang is the place where Buddhism of Viet ethnic group was introduced in the second half of the 15th century and has been developing until nowadays. In Danang, there currently exists some ancient pagodas in which many historically invaluable epigraphs still remain. This article discusses the epigraphs at pagodas in Danang in two aspects: documentary research and documentary values of the epigraphs at pagodas in Danang

Keywords: epigraph; Buddhism; pagodas in Danang; pagoda epigraph; Chinese – Vietnamese language.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng