TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG TRONG TANG LỄ TRUYỀN THỐNG NGƯỜI HÀN

YIN-YANG PHILOSOPHY IN THE KOREAN’S TRADITIONAL FUNERAL
Tác giả: Bùi Thị Thoa,

Tóm tắt:

Cùng với Shaman giáo, triết lý âm dương là một học thuyết đã và đang có những ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống văn hóa của Hàn Quốc. Học thuyết này được ứng dụng rộng rãi vào đời sống vật chất và đời sống tinh thần cư dân nơi đây (các nghi thức của một tang lễ truyền thống cũng không ngoại lệ). Bài viết này sẽ tập trung trình bày về những ảnh hưởng của yếu tố âm dương đến tang lễ truyền thống người Hàn.

Từ khóa: âm dương; triết lý; tang lễ; văn hóa; Hàn Quốc.

Abstract:

Along with Shamanism, yin - yang philosophy is the theory which has been affecting cultural life of Korea deeply. This theory has been widely applied on the daily life and spiritual life of the Korean (including formal ceremonies of traditional funerals). This article focuses on the effects of yin - yang elements on traditional funerals of the Korean.

Keywords: yin-yang; philosophy; funeral; culture; Korea.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng