Some experience on innovating teaching methods gained from 5 years of implementing the credit system in training at the Faculty of Geography – University of Education, The University of Danang

Một số kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy họcqua 5 năm thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ ở Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt:

Chuyển đổi hình thức giáo dục từ niên chế sang học chế tín chỉ là thực hiện cuộc cách mạng giáo dục, đáp ứng nhu cầu xã hội. Việc đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo tín chỉ không ngoài mục đích tìm đến một chất lượng cao cho nền giáo dục đại học. Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) bắt đầu đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2006, Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN cũng đã nỗ lực trong việc đổi mới chương trình đào tạo, biên soạn giáo án, giáo trình, phương pháp đào tạo để đáp ứng những yêu cầu của học chế tín chỉ và cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến những kinh nghiệm bước đầu về đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học ở khoa Địa lí - Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN.

Abstract:

Changing the form of education from the acadamic year system to the credit system is a significant evolution to meet the demand of the society. As a result of this, the innovation of teaching methods in the credit training system is aimed to improve university education quality. Following the pioneer steps of The University of Danang in implementing the credit system in training from 2006, the Faculty of Geography has been putting a lot of efforts in reforming curriculum, editing teaching materials, and changing teaching methods to meet the requirements of the new training system. Some initial results have been achieved. Within the scope of this article, I only mention some initial experience on teaching method renovation to improve training quality, which we have gained from the course of five years of applying credit training system in the Faculty of Geography – University of Education – Da Nang University.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
113(04) - 20149020-12-14
26(01) - 20138915-03-13