THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ DẠY HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THE ATTITUDE TOWARD TEACHING PROFESSION OF STUDENTS AT UNIVERSITY OF EDUCATION – THE UNIVERSITY OF DANANG

Tóm tắt:

Thái độ nghề nghiệp đúng đắn sẽ là điều kiện cần thiết tạo nên động lực thúc đẩy sinh viên (SV) tích cực trong hoạt động trong học tập, đồng thời là một trong những cơ sở để hoàn thiện và phát triển nhân cách, đặc biệt đối với SV sư phạm – những người giáo viên tương lai. Nghiên cứu thái độ đối với nghề dạy học của SV sư phạm trên các mặt cơ bản: động cơ chọn nghề dạy học, hứng thú và sự yên tâm đối với nghề dạy học. Kết quả nghiên cứu cho thấy, SV Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng có thái độ chưa tích cực đối với nghề dạy học, giữa các nhóm khách thể không có sự khác biệt nhiều. Có nhiều động cơ thúc đẩy các em chọn nghề dạy học, trong đó những động cơ bên trong là mạnh mẽ nhất. Tỷ lệ SV hứng thú với nghề dạy học là khá cao, nhưng phần lớn SV chưa yên tâm với nghề dạy học. Có nhiều nguyên nhân khiến SV chưa an tâm với nghề, trong đó chủ yếu là khó khăn khi xin việc, thu nhập của nghề.

Từ khóa: nghề dạy học; thái độ nghề nghiệp; hứng thú nghề nghiệp; yên tâm với nghề nghiệp; sinh viên sư phạm.

Abstract:

A proper attitude toward profession is a necessary condition to generate a motivation in students to help them learn better and one of the bases to improve and develop their personality, especially for the pedagogic students - the future teachers. The attitude toward teaching profession of the students at University of Education is researched on basic aspects: motive for selecting the teaching profession, interest in the profession and the feeling of peace with the teaching profession. The research result shows that students at University of Education – the University of Danang haven’t had a positive attitude towards teaching and there is not much difference between the groups. There are many motives for them to choose the teaching profession, of which the inner motives are the most powerful. The percentage of students who are interested in the teaching profession is quite high, but most students do not have peace of mind with the teaching profession. There are many reasons for that, and the main ones are being difficult to apply for a job and the income.

Keywords: teaching; attitude toward profession; interest in the profession; having peace of mind with the teaching profession; pedagogic students.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
15(04) - 201211115-12-12
21(1) - 20119615-11-11