MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM CẦN CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG TÀI LIỆU THÀNH VĂN ĐỂ GIẢI THÍCH NỘI DUNG TRANH ẢNH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN 1954 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

SOME IMPORTANT pedagogic METHODS IN USING HISTORICAL LITERATURE to EXPLAIN the content of pictures in TEACHING VIETNAMESE HISTORY FROM 1945 TO 1954 AT HIGH SCHOOL (STANDARD PROGRAM)

Tóm tắt:

Bộ môn Lịch sử ở nhà trường phổ thông có ưu thế trong việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ cho học sinh. Thông qua việc học tập lịch sử, tầm nhìn, sự hiểu biết của học sinh đối với quá khứ, hiện tại và tương lai được mở rộng. Các em có thể tìm thấy trong quá khứ nhiều câu trả lời thỏa đáng, thú vị cho những vấn đề hiện tại và tương lai. Việc sử dụng tài liệu thành văn để giải thích nội dung tranh ảnh trong dạy học lịch sử nói chung và dạy học lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954 ở trường THPT nói riêng là điều cần thiết. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến một số biện pháp sư phạm cần chú ý khi sử dụng tài liệu thành văn để giải thích nội dung tranh ảnh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954 ở trường THPT (Chương trình chuẩn).

Từ khóa: biện pháp sư phạm; dạy học lịch sử; tài liệu thành văn; tranh ảnh lịch sử.

Abstract:

History at high school plays an important role in educating high school students on their thought, emotion, morals and sense. The view and knowledge of students about the past, present and future are broadened through learning history. They can find satisfactory and interesting answers to issues of the present and future in the past. Using historical literature to explain the content of pictures in teaching History in general and Vietnamese History (1945-1954) in particular is very necessary. This paper mentions some pedagogic methods in using History literature to explain the pictures in teaching Vietnamese History (1945-1954) at high school (standard program).

Keywords: pedagogic method; teaching Vietnamese History; historical literature; historical picture.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng