KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO HỌC SINH Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (Nghiên cứu trường hợp tại quận Cẩm Lệ)

SURVEY RESULTS AND proposing THE MODEL OF CLIMATE CHANGE EDUCATION FOR STUDENTS IN DANANG URBAN AREA (Studying the case in Camle District)

Tóm tắt:

Biến đổi khí hậu đang tác động đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh có ý nghĩa rất lớn trong việc phòng ngừa và giảm nhẹ tác động. Tuy nhiên, những nội dung và hình thức gì cần thiết đưa vào giáo dục cho học sinh ở những khu vực khác nhau cũng cần phải được nghiên cứu cẩn thận. Kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên và học sinh ở các trường học tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho thấy, 100% cho rằng cần thiết đưa giáo dục biến đổi khí hậu vào trường học. Ở bậc tiểu học, nên lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào các môn Địa lý và Lịch sử, Tự nhiên – Xã hội, Khoa học; trong khi ở bậc trung học nên đưa vào các môn Địa lý, Sinh học và Giáo dục công dân. Hình thức lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu cũng cần phải đa dạng bao gồm cả chính khóa lẫn ngoại khóa, đồng thời nội dung lồng ghép cũng linh hoạt phù hợp với từng cấp học, môn học cũng như điều kiện thực tiễn ở địa phương.

Từ khóa: biến đổi khí hậu; đô thị; giáo dục lồng ghép; quận Cẩm Lệ; thành phố Đà Nẵng

Abstract:

Climate change has been affecting many countries in the world, including Vietnam. Climate change education for students has great significance in preventing and mitigating the effects of climate change. However, the determination of the contents and methods of climate change to be included in educational programs for students in different areas needs to be studied carefully. Survey results of teachers and students at schools in Camle district, Danang city showed that everyone agreed to put climate change education in schools is real necessary. At primary school, climate change education should be integrated into the Geography and History, Natural - Social Science; while in high school should be integrated into the Geography, Biology and Civic education. Methods of climate change education integration need to be diverse, including formal education and extracurricular activities, and integrated contents also must be flexible, in accordance with not only the level of education, subject but also local conditions.

Keywords: climate change; urban; integrating education; Camle District; Danang City

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20191830-03-19
230(04).20182030-12-18
326(05).20177430-12-17
417B(04) - 201510330-12-15
55(04) - 20122015-12-12
64(03)- 20124415-09-12
73(02) - 20123815-08-12
81(1) - 20112915-11-11