HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ACTIVITIES OF ACADEMIC ADVISORS IN UNIVERSITY OF EDUCATION - THE UNIVERSITY OF DANANG

Tóm tắt:

Cố vấn học tập (CVHT) là một chức danh trong hệ thống các chức danh của cơ sở đào tạo theo học chế tín chỉ. CVHT có nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên về các vấn đề liên quan đến học tập, lựa chọn nghề nghiệp và thích ứng đời sống bậc đại học. Tại ĐHSP - ĐHĐN, nhu cầu được tư vấn của sinh viên nhiều nhất tập trung vào việc học tập và số sinh viên hài lòng với sự tư vấn của CVHT ở mức cao (chiếm 63.5%). Bài viết sẽ trình bày một số kết quả trong đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu hoạt động tư vấn cho sinh viên của CVHT tại ĐHSP-ĐHĐN” qua phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu giảng viên và SV trường ĐHSP - ĐHĐN.

Từ khóa: cố vấn học tập; đào tạo tín chỉ; tư vấn học tập; tư vấn nghề nghiệp; thích ứng đời sống.

Abstract:

Academic Advisor is one of the job tiltle of system in the universities in which credit system is used as a core method. Academic Advisor is responsible for supporting, advising students about issues relating to learning, career options and adapting to student life. At University of Education, the University of Danang, students need to be advised about the learning and they are satisfied with Academic Advisor (63.5%) . The paper presents some results of the base-level subjects: "Study on the consulting activities for students at University of education, The University of Danang" through using method of questionnaires survey and interviews the teachers and students at University of Education, The University of Danang.

Keywords: academic advisor, credits training, academic advising, career counseling, adapt life

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20199830-03-19