NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC CẦN THƠ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

RESEARCH BY STUDENTS AT FACULTY OF EDUCATION – CANTHO UNIVERSITY: STATUS AND SOLUTIONS
Tác giả: Đinh Minh Quang,

Tóm tắt:

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên của Khoa Sư phạm (KSP) được tiến hành khảo sát trên 110 sinh viên nam và nữ thuộc 02 khối ngành Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH) trực thuộc KSP, Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Bậc trung bình nhận xét của sinh viên về thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng đến phong trào NCKH trong sinh viên của KSP được đánh giá bằng phương pháp phân tích phương sai phi tham số. Kết quả cho thấy số lượng đề tài NCKH trong sinh viên của KSP trong 05 năm gần đây chưa tương xứng với tiềm năng của Khoa. Không có sự khác biệt về bậc trung bình nhận xét của sinh viên nam và nữ cũng như sinh viên thuộc 02 khối ngành KHTN và KHXH về vấn đề này. SV cho rằng ý tưởng để có một đề tài NCKH là yếu tố quan trọng nhất trong 05 yếu tố ảnh hưởng đến phong trào NCKH. Hơn 2/3 sinh viên cho rằng ý tưởng để có đề tài NCKH có thể lấy từ cuộc sống hằng ngày, hay cho rằng học lực và sự nhiệt tình có vai trò như nhau trong việc tác động đến phong trào NCKH. Vi vậy, để thúc đẩy phong trào NCKH trong sinh viên của KSP đặc biệt là nghiên cứu về KHXH và khoa học giáo dục, bản thân sinh viên phải tự mình nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức thống kê và thiết kế bảng hỏi.

Từ khóa: nghiên cứu khoa học sinh viên; khoa sư phạm - Đại học Cần Thơ; thống kê phi tham số.

Abstract:

The Survey on the status of research activities and solutions to promote scientific research by students at Faculty of Education, Cantho University was carried out. There were 110 male and female students of natural and social science programs of Faculty of Education in the survey. Mean rank of student assessment of student research activity status and factors influencing student research activities was examined by non-parametric variance analysis. The finding showed that the number of student projects was not equivalent to the potential of Faculty of Education. There was no significant difference in mean rank of student assessment between two genders and between natural and social sciences programs. Participants agreed that the research idea was the most important factor influencing student research activities. Two-third of the students believed that they can get research ideas from daily activities, and most students agreed that study abilities and enthusiasm shared the same role in research activities. Therefore, students should study to improve their specialized knowledge and knowledge about statistics and questionnaire design as well by themselves, which can help enhance the student research activities of the Faculty.

Keywords: student research; faculty of Education – Cantho University; non-parametric statistics.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng