THIẾT KẾ DỰ ÁN DẠY VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC THUYẾT VÀ ĐỊNH LUẬT HÓA HỌC

DESIGNING A PROJECT on METHODS OF TEACHING CHEMICAL THEORIES AND LAWS

Tóm tắt:

Nghiên cứu và vận dụng phương pháp dạy học dự án (DHDA) trong dạy học Hóa học, chúng tôi đã xây dựng dự án “Thiết kế đồ dùng dạy học các bài thuyết và định luật hóa học” để dạy chương “Phương pháp dạy học các thuyết và định luật hóa học” trong học phần “Phương pháp giảng dạy hóa học ở trường phổ thông” tại các khoa Hóa học – Đại học Sư phạm. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy dự án mang tính khả thi và đã tạo được hứng thú học tập cũng như kích thích sự sáng tạo, rèn luyện những kỹ năng thế kỉ XXI … cho người học.

Từ khóa: dạy học theo dự án; dạy học dự án; intel; thuyết và định luật; hóa học; lý luận và phương pháp dạy học.

Abstract:

Studying and applying the methods of Project-based-learning (PBL) in teaching chemistry, we have built the project “Design teaching equipment of chemical theories and laws parts” to teach the chapter “Teaching methods of chemical theories and laws” in the section “Chemistry teaching methods at high school” at Chemistry Faculties - University of Education. The research result has indicated that the project is feasible and has made learning excitement as well as stimulated creativity and trained social skills… to learners.

Keywords: project – based – learning; theory and law; chemistry; argument and teaching methods.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
13(02) - 201211515-08-12