MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐƯA VĂN HÓA DÂN GIAN VÀO TRƯỜNG HỌC

SOME MEASURES TO IMPROVE EFFICIENCY IN INTEGRATING FOLKLORE INTO SCHOOLS
Tác giả: Vũ Xuân Triệu,

Tóm tắt:

Mấy năm gần đây, đưa văn hóa dân gian vào trường học trở thành chủ trương lớn được sự đồng thuận của ngành giáo dục và toàn xã hội. Song để hoạt động này thực sự mang lại hiệu quả là không hề dễ. Muốn văn hóa dân gian đến với nhà trường dễ dàng hơn, hiệu quả hơn thiết nghĩ chúng ta cần biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy mang tính "khoa giáo", cách tổ chức hoạt động "dạy - học" phù hợp và xây dựng đội ngũ giảng dạy giàu tâm huyết.

Từ khóa: văn hóa dân gian; đưa văn hóa dân gian vào trường học; chuẩn hóa văn hóa dân gian; bản sắc văn hóa dân tộc.

Abstract:

In recent years, integrating folklore into schools has become a major policy agreed by the education sector and the whole society. Yet, it is difficult for this activity to bring efficiency. In order for folklore to access schools more easily and more efficiently, it is necessary to compile teaching materials which are “academic”, organize appropriate teaching activities and build devoted teaching staff.

Keywords: folklore; integrating folklore into schools; fokelore standard; cultural identity of the nation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng