CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

MEASURES TO STRENGTHEN the MANAGEMENT of INFORMATICS TEACHING AT THE UNIVERSITY OF DALAT
Tác giả: Lê Thị Uyên,

Tóm tắt:

Bài viết phân tích thực trạng quản lý (QL) hoạt động dạy học tin học (DHTH) không chuyên tại Trường Đại học Đà Lạt theo quan điểm sư phạm tương tác. Trên cơ sở chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu cũng như thời cơ và thách thức trong công tác QL, bài viết đề xuất một số biện pháp QL nhằm nâng cao chất lượng DHTH. Các biện pháp tập trung vào tăng cường QL hoạt động dạy Tin học (TH) của giảng viên (GV); tăng cường QL hoạt động học TH của sinh viên (SV); và cải thiện môi trường DHTH.

Từ khóa: dạy học; dạy học tin học; quản lý; sư phạm tương tác; Trường Đại học Đà Lạt.

Abstract:

The paper analyzes the current situation of informatics teaching management at the University of Dalat in the viewpoint of interactive pedagogy. On the basis of showing strengths and weaknesses as well as opportunities and challenges, the paper proposes some management measures to enhance the quality of teaching and learning informatics by:1) Strengthening the management of lecturers’ informatics teaching, 2) Strengthening the management of students’ informatics learning; 3) Improving the environment of informatics teaching and learning.

Keywords: teaching; informatics teaching; management; interactive pedagogy; University of Dalat.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng