NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ KHI THEO HỌC TẠI ĐẠI HỌC HOA KỲ: BÀI NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC TEXAS TECH, HOA KỲ

International students’ difficulties in pursuing higher education in the usa: a case study at Texas Tech University
Tác giả: TS. Dan Van Dao,

Tóm tắt:

Theo học một chương trình giáo dục ở Mỹ là một giấc mơ của nhiều sinh viên quốc tế. Bên cạnh những lợi ích của việc học tập tại Mỹ, họ cũng phải đối mặt với một số thách thức. Mục đích của nghiên cứu này là để kiểm tra nhận thức của họ khi học tập tại Mỹ. Thông qua lấy mẫu có mục đích , ba sinh viên quốc tế đang theo học tại Đại học Texas Tech đã được chọn là người tham gia. Dữ liệu được thu thập từ các cuộc phỏng vấn; quan sát cuộc sống của họ tại TTU; các tài liệu thu thập được từ các chương trình học của họ; và nhật ký của nhà nghiên cứu . Kết quả cho thấy sinh viên quốc tế đối phó với khó khăn trong việc (1) giao tiếp, (2) sở thích học tập, (3) thích ứng văn hóa , (4) giao thông, và (5) các vấn đề tài chính. Tầm quan trọng của kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng cho các bối cảnh tương tự khi sinh viên quốc tế sống và học tập tại nước khác.

Từ khóa: sinh viên; theo học; trường học; quốc tế; văn hóa

Abstract:

Attending a higher education program in the USA or in other English-speaking countries is a dream of many international students. Besides benefits of living and studying in the USA, they also have to deal with some challenges. The purpose of this study is to examine the perceptions of international students who live and study in the USA to pursue their degrees. Through purposeful sampling, three international students from different countries pursuing different academic programs at Texas Tech University (TTU) were selected as participants, in order to gain insights from their perspectives regarding difficulties that international students may face. Using the constant comparison method and open coding, data was gathered and triangulated from participant interviews, observations of participants’ student-life at TTU; documents collected from their courses and their programs and the researcher’s reflexive journals. Thematic findings revealed that international students dealt with difficulties in (1) language communication, (2) learning preferences, (3) cultural adaptation, (4) transportation, and (5) financial problems. It is believed that the significance of the research findings can be transferred to the similar context for international students living and studying in other host countries.

Keywords: internationals; pursuing; acculturation; academic; universities.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng