Status of implementation of gender education for students at University of Education – The University of Danang and the proposed improvements

Thực trạng triển khai giáo dục giới tính cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và những đề xuất cải thiện

Tóm tắt:

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai giảng dạy Giáo dục giới tính cho sinh viên từ năm 2009 và đã thu được nhiều kết quả khả quan. Bên cạnh đó cũng có một số vấn đề cần được tiếp tục hoàn thiện như quy mô sinh viên tham gia học tập còn ít so với tổng số sinh viên trong trường; điều kiện giảng dạy và học tập cần được hỗ trợ thêm, cần đẩy mạnh sự tương tác giữa chương trình giảng dạy chính khóa với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các diễn đàn sinh viên; tư vấn thường trực cho sinh viên, tăng cường mở rộng sự quảng bá về lợi ích của lĩnh vực giáo dục này.

Abstract:

University of Education-The University of Danang (UE-UD) started teaching the course ‘Gender Education’ to students in 2009. Since then, UE-UD has achieved many positive results. However, there are some issues that need to be improved. For example, the number of students participating in the courses is smaller than the total number of students in the university, more facilities for teaching and learning need be equipped, the interaction between the formal curriculum with extra curricular activities, students’ forums should be promoted, counselling for students should be available, and publicity of the benefit of gender education should be promoted.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).2019130-03-19
218(01).20161530-03-16
313(04) - 20143420-12-14
412(03) - 20149520-09-14
56(01) - 20131715-03-13
64(03)- 20122915-09-12
73(02) - 201212415-08-12
82(01) - 20123315-03-12
91(1) - 201114015-11-11